Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Creation Online Marketing
opgesteld in april 2020

Creation Online Marketing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60335564 en is gevestigd aan de Schiekade 133, 3033 BL te Rotterdam. 

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Creation Online Marketing.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Diensten: de Diensten die Creation Online Marketing aanbiedt zijn online marketing diensten (Google Ads, SEA, CRO), het maken en onderhouden van websites, het maken van bannersets en advisering met betrekking tot optimalisatie trajecten voor websites. 
6. Creation Online Marketing de dienstverlener die  Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Creation Online Marketing.
7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Creation Online Marketing heeft aangesteld, projecten aan Creation Online Marketing heeft verleend voor Diensten die door Creation Online Marketing worden uitgevoerd, of waaraan Creation Online Marketing een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Creation Online Marketing, alsmede voorstellen van Creation Online Marketing voor Diensten die door Creation Online Marketing aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Creation Online Marketing waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Creation Online Marketing, elke Overeenkomst tussen Creation Online Marketing en Opdrachtgever en op elke dienst die door Creation Online Marketing wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Creation Online Marketing aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Creation Online Marketing is overeengekomen. 
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Creation Online Marketing niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het Aanbod 

1. Alle door Creation Online Marketing gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
2. Creation Online Marketing is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Creation Online Marketing het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Creation Online Marketing gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Creation Online Marketing zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Creation Online Marketing heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Creation Online Marketing te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Creation Online Marketing heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
3. Creation Online Marketing is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met Creation Online Marketing wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Creation Online Marketing wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Creation Online Marketing is verbonden.
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt na voltooiing van de opdracht, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Creation Online Marketing van Opdrachtgever verkrijgt.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd ingeval van ontwikkeling van een Website. De ontwikkeling daarvan wordt gedaan op basis van een beperkt aantal (deel)opleveringen en revisierondes, alsmede de (gewijzigde) wensen van Opdrachtgever. Indien en voor zover de kwaliteit en de tijdige aanlevering van informatie van Opdrachtgever noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (deel)oplevering, kan dit van invloed zijn op de duur van de Overeenkomst. 
3. Zowel Opdrachtgever als Creation Online Marketing kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Creation Online Marketing ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
5. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
6. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Creation Online Marketing tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Creation Online Marketing is hierbij leidend.
7. Zowel Opdrachtgever als Creation Online Marketing kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Creation Online Marketing nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. Creation Online Marketing zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Creation Online Marketing staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
2. De Overeenkomst op basis waarvan Creation Online Marketing de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Creation Online Marketing aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Creation Online Marketing heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Creation Online Marketing niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Creation Online Marketing, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Creation Online Marketing is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Creation Online Marketing Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Creation Online Marketing aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Creation Online Marketing of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Creation Online Marketing recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Creation Online Marketing verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Creation Online Marketing niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Creation Online Marketing is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Creation Online Marketing verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Creation Online Marketing voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Creation Online Marketing kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Creation Online Marketing gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Creation Online Marketing.

Artikel 8 Ontwikkeling Website 

1. Creation Online Marketing kan  een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Creation Online Marketing de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website  schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
4. Creation Online Marketing is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 
5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. 
6.De door Creation Online Marketing ontwikkelde Website  is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website  binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. 
7. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Creation Online Marketing. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Creation Online Marketing. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Creation Online Marketing.
8. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst. 
9. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Creation Online Marketing verplicht om door Creation Online Marketing verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Creation Online Marketing wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Creation Online Marketing gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
10. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

Artikel 9   Gebruik en onderhoud 

1. Creation Online Marketing stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde Website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de Website is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden. 
2. Indien overgekomen, zal Creation Online Marketing onderhoud verrichten aan de Website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Creation Online Marketing onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Website schriftelijk te melden aan Creation Online Marketing, waarna Creation Online Marketing Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Creation Online Marketing gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Creation Online Marketing. 
5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Creation Online Marketing, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Website.
6. Ten behoeve van het onderhoud is Creation Online Marketing bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Creation Online Marketing gerechtigd om deDienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Creation Online Marketing zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud. 
8. Creation Online Marketing is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Creation Online Marketing aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Creation Online Marketing niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.
9. Slechts indien uitdrukkelijk is overeengekomen, omvat het onderhoud ook de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de Website (updates en/of upgrades). Creation Online Marketing is gerechtigd hieraan nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 10 Hostingdiensten 

1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien Creation Online Marketing het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Applicatie, kunnen er door Creation Online Marketing beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount. 
2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via de Applicatie, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden. 
3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Creation Online Marketing gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 
4. Creation Online Marketing komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever. 
5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Creation Online Marketing het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. 
6. Opdrachtgever vrijwaart Creation Online Marketing voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Creation Online Marketing is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden. 
7. Het is Opdrachtgever verboden (het gebruik van) de  Diensten door te verkopen en/of te verhuren. 
8. Creation Online Marketing kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Creation Online Marketing bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt. 
9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Creation Online Marketing gerechtigd naar eigen inzicht de Applicatie van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Creation Online Marketing. 10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 11   Connectiviteit

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen Dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst. 
2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 
3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts. 
4. Creation Online Marketing kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Creation Online Marketing bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. 

Artikel 12 Domeinnaamregistratie

1. Creation Online Marketing  biedt domeinnaamregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.
2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. Creation Online Marketing heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Creation Online Marketing niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Creation Online Marketing. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.
3. Opdrachtgever is Creation Online Marketing een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen. 
4. Opdrachtgever vrijwaart Creation Online Marketing voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij Creation Online Marketing als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. Creation Online Marketing zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

Artikel 13   Notice en take downIndien en voor zover er sprake is van een inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van Creation Online Marketing, derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Creation Online Marketing gerechtigd om per direct de Website van Opdrachtgever af te sluiten of Opdrachtgever (tijdelijk) uit te sluiten van het gebruik daarvan of op andere wijze het gebruik ervan te beperken. Creation Online Marketing zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Diensten van Creation Online Marketing. In geen geval is Creation Online Marketing aansprakelijk voor de geleden schade van Opdrachtgever van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten c.q. beperken van (het gebruik van) de Website en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens. 

Artikel 14   Acceptatie Website 

1. Opdrachtgever aanvaardt de Website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste (deel)oplevering bevindt (‘as is, where is’). Creation Online Marketing is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 
2. Creation Online Marketing is na finale oplevering niet gehouden tot het kosteloos herstel van fouten, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
3. De door Creation Online Marketing ontwikkelde Website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. 
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om acceptatie te onthouden op grond van:a. Redenen die geen verband houden met de overeengekomen specificaties;b. (Kleine) fouten die de operationele of productieve ingebruikname van de Website niet belemmeren;c. Redenen die slechts subjectief te beoordelen zijn.
5. Indien na oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de  Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst. 
6. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de Website heeft geaccepteerd, vrijwaart Opdrachtgever Creation Online Marketing voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de (op)levering en installatie van de Website.
7. Opdrachtgever wordt in staat geacht om eventuele problemen en gebreken in de voor Opdrachtgever ontwikkelde Website, zelfstandig te herstellen na oplevering en acceptatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 15   Content creatie

1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van Content. De Content wordt gecreëerd aan de hand van banners.  
2. Het creëren van Content is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod of script zoals door Creation Online Marketing kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Creation Online Marketing hanteert. Creation Online Marketing heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 
3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking van de Content, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend, zoals onder meer, maar niet beperkt tot kosten voor een locatiebezoek. Creation Online Marketing zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. 
4. Creation Online Marketing kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien omstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Creation Online Marketing een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. 
5. Indien Opdrachtgever een variant, afgeleide versie of elementen van de door Creation Online Marketing ontwikkelde Content door een derde wil (laten) maken of zelf maakt, dient Creation Online Marketing hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aangepaste versie van het werk van Creation Online Marketing gezien worden als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van Creation Online Marketing. 
6. Creation Online Marketing heeft het recht om alle werken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever behoeft te worden verkregen.
7. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de Content blijft bij Creation Online Marketing, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan op de Content. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Creation Online Marketing en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op de door Creation Online Marketing gerealiseerde Content, wordt aangesloten bij artikel 21 van deze algemene voorwaarden.  

Artikel 16 Ontwikkeling Content
1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. Creation Online Marketing kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
2. Het ontwikkelen van het design c.q. ontwerp geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 5 fases:Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Creation Online Marketing stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van Opdrachtgever welke als basis fungeert voor eventuele verdere creatieve uitwerking. Creation Online Marketing zal een [AANTAL] schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden na uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever. Opdrachtgever krijgt [aantal] schetsen ten behoeve van het betreffende design waaruit gekozen kan worden.Fase III: feedback .Het door Opdrachtgever gekozen design wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen en/of wensen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op [AANTAL] aanpassingen, conform Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht het design te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 (kalender)dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden. Partijen treden hierover in overleg.Fase IV: oplevering. Na de termijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hierin geen aanpassingen is aangebracht. In het andere geval zal Creation Online Marketing nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. 

Artikel 17  (Online) marketing 

1. Creation Online Marketing garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Creation Online Marketing past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Creation Online Marketing toezeggingen doen doch zal Creation Online Marketing inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.
2. Indien Creation Online Marketing ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke  diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. 
3. Creation Online Marketing kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Creation Online Marketing hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door Creation Online Marketing is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Creation Online Marketing gehanteerde aanpak en de door Creation Online Marketing opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Creation Online Marketing te maken.
4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijv. Google. De diensten worden door Creation Online Marketing uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.
5. Ingeval van andere Marketingdiensten zoals direct mailing, is Creation Online Marketing nimmer verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten gevolge waarvan Creation Online Marketing niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.
6. Guerrilla marketing wordt uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van Opdrachtgever en met uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever. Ingeval van guerrilla marketing kan de marketing door derden mogelijk als schokkend ervaren worden. Met deze (creatieve) vorm van marketing wordt op basis van een klein budget een opvallende campagne bedacht en uitgevoerd, waarmee Opdrachtgever zich op een bepaalde manier kenbaar maakt aan het publiek. Dit kan zowel positief als mogelijk negatief opgevat worden door het publiek wegens de onconventionele aanpak. Creation Online Marketing is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele imagoschade van Opdrachtgever indien een dergelijke aanpak niet goed wordt opgevat door het publiek.

Artikel 18   Adviezen

1. Creation Online Marketing kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Creation Online Marketing de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
2. De door Creation Online Marketing verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Creation Online Marketing verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Creation Online Marketing wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Creation Online Marketing gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Creation Online Marketing kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  
5. Opdrachtgever zal Creation Online Marketing schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
Artikel 19   (Op)Levering 
1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Creation Online Marketing of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Creation Online Marketing recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Creation Online Marketing aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. 
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Creation Online Marketing bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Creation Online Marketing gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 
4. Creation Online Marketing spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Creation Online Marketing. 
5. Creation Online Marketing spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren. 
6. Creation Online Marketing heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde designs-websites te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen. 7. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. Creation Online Marketing zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 20   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Creation Online Marketing is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Creation Online Marketing, Creation Online Marketing een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 21   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Creation Online Marketing voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Creation Online Marketing opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Creation Online Marketing haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Creation Online Marketing is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Creation Online Marketing. 
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 22   Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Creation Online Marketing zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Creation Online Marketing meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 23   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Creation Online Marketing gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Creation Online Marketing de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Creation Online Marketing verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Creation Online Marketing tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Creation Online Marketing op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 24  Opschorting en ontbinding

1. Creation Online Marketing heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Creation Online Marketing gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
2. Creation Online Marketing is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Creation Online Marketing is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Creation Online Marketing te vergoeden voor elk financieel verlies dat Creation Online Marketing lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 25   Garantie
 
1. Creation Online Marketing voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 
2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Creation Online Marketing gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.  
3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Creation Online Marketing gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.  
4. Creation Online Marketing spant zich in om de Website en de banners zonder fouten en/of onderbrekingen te laten functioneren.  
5. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Creation Online Marketing te melden op een wijze dat Creation Online Marketing in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Creation Online Marketing een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.  
6. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Creation Online Marketing is niet verplicht om deze gegevens te herstellen Indien overeengekomen kan Creation Online Marketing naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Creation Online Marketing verstrekte inlichtingen.  
7. Aansprakelijkheid van Creation Online Marketing voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.  
8. Creation Online Marketing staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde Website en banners  werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur. 
9. Creation Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website en banners van Creation Online Marketing die zonder uitdrukkelijke toestemming van Creation Online Marketing heeft plaatsgevonden. 
10. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Creation Online Marketing niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de overeengekomen garantieperiode. 
11. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen herstel ten gevolge van gebruiksfouten of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever en/of andere niet aan Creation Online Marketing toe te rekenen oorzaken. 

Artikel 26   Overmacht

1. Creation Online Marketing is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Creation Online Marketing wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Creation Online Marketing, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Creation Online Marketing zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Creation Online Marketing of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Creation Online Marketing buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Creation Online Marketing is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
4. Indien Creation Online Marketing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 27   Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Creation Online Marketing alleen geacht te bestaan ​​indien Creation Online Marketing dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Creation Online Marketing, is Creation Online Marketing uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Creation Online Marketing binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Creation Online Marketing deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Creation Online Marketing in staat is om adequaat te reageren.  
3. Indien het verrichten van Diensten door Creation Online Marketing leidt tot aansprakelijkheid van Creation Online Marketing, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Creation Online Marketing. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 
4. Creation Online Marketing sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Creation Online Marketing is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 5. Creation Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.  6. Creation Online Marketing is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
7. Aansprakelijkheid van Creation Online Marketing voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Creation Online MarketingCreation Online Marketings niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Creation Online Marketing die zonder uitdrukkelijke toestemming van Creation Online Marketing heeft plaatsgevonden. 
8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Creation Online Marketing aansprakelijk. 
9. Opdrachtgever vrijwaart Creation Online Marketing voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Creation Online Marketing geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Creation Online Marketing.
10. Enige door Creation Online Marketing opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Creation Online Marketing.
11. De inhoud van het opgeleverde advies van Creation Online Marketing is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Creation Online Marketing opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Creation Online Marketing. Creation Online Marketing is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
12. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Creation Online Marketing nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Creation Online Marketing haar eigen advies.
13. Creation Online Marketing staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Creation Online Marketing verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Creation Online Marketing vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Creation Online Marketing binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Creation Online Marketing. 

Artikel 28   Geheimhouding

1. Creation Online Marketing en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Creation Online Marketing bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Creation Online Marketing is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Creation Online Marketing opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Creation Online Marketing steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Creation Online Marketing op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Creation Online Marketing zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Creation Online Marketing niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Creation Online Marketing aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Creation Online Marketing vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Creation Online Marketing vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Creation Online Marketing is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Creation Online Marketing en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
6. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Opdrachtgever aan Creation Online Marketing een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Creation Online Marketing onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen. 

Artikel 29   Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Creation Online Marketing waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Creation Online Marketing en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Creation Online Marketing worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Creation Online Marketing gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Creation Online Marketing rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Creation Online Marketing. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Creation Online Marketing opgeleverde zaken, dient Creation Online Marketing expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Creation Online Marketing rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van  wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro  voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Creation Online Marketing om schade te vorderen. 

Artikel 30   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Creation Online Marketing verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Creation Online Marketing zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
2. Opdrachtgever vrijwaart Creation Online Marketing van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Creation Online Marketing voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
4. Opdrachtgever vrijwaart Creation Online Marketing voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Creation Online Marketing verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 31   Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Creation Online Marketing of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via jan@creation.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Creation Online Marketing de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Creation Online Marketing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 32   Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Creation Online Marketing en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
2. Creation Online Marketing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Creation Online Marketing en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rotterdam, 7 april 2020